Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, el desenvolupament i l’evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

Educació Infantil    

Segon Cicle (P3, P4, P5)

El programa d’Educació Infantil se centra en l’aprenentatge globalitzat i experimental. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral de l’infant i de les seves capacitats d’indagació i descobriment; potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los  a  prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’ atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organització de diferents grups de treball i relació social, grup-classe referent i diferents agrupacions per treballar amb alumnes d’altres grups en ambients d’aprenentatge i en tallers d’aprenentatge i servei (APS).

La nostra metodologia es recolza en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb les mestres de l’etapa i els companys i companyes, de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació per la feina.

    VOLS VEURE EL NOSTRE INSTAGRAM?

Principals Objetius

 • Desenvolupar globalment les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
 • Despertar en l’infant l’interès per aprendre.
 • Crear l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que els envolta.
 • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que li plantgem.
 • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
 • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realidad.

Per aconseguir tot això, partim de la base que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament en l’aprenentatge dels nostres infants.

Considerem aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies, un altre dels trets distintius del nostre ideari.

Aquesta etapa és on s’estableixen les bases essencials per a l’adquisició  del llenguatge, l’èxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.

ENTUSIASMAT

EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctico-pedagògic per a infants de 3 a 12 anys basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada, pràctica i adaptada a la realitat dels alumnes a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

TALLER DE MÚSICA

 La música a Infantil es treballa de manera vivencial. L’objectiu és desvetllar la sensibilitat i el gust per la música tot desenvolupant uns hàbits d’escolta i atenció.

El llenguatge musical i corporal  facilita als nostres infants els mitjans per a desenvolupar les seves possibilitats d’expressió i comunicació.

S’ofereix un ampli repertori de cançons i es potencia la curiositat per reconèixer i gaudir dels sons, la veu, el gest i el moviment. 

TALLER DE PSICOMOTRICITAT (Play and Discover)

La llengua de comunicació de la mestra durant les sessions de psicomotricitat és l’anglesa.

Els infants tenen una necessitat innata d’acció, i de moviment, que li permet actuar i interaccionar amb el seu entorn i anar ampliant aprenentatges. El llenguatge corporal és el que acompanya i ajuda a desenvolupar la resta de llenguatges (plàstic, matemàtic, musica i verbal).

És el moment d’adquirir la consciència del propi esquema corporal, de progressar en el domini de destreses i d’afermar la seguretat i l’autonomia en l’espai.

Això ho aconsegueixen els nostres infants per mitjà del procés d’assaig i error a través de les propostes de circuits psicomotrius i de jocs dissenyats per aconseguir el control de la respiració, la coordinació i l’equilibri.

LLENGUA ANGLESA

Metodologies actives: aprenentatge significatiu, constructiu i cooperatiu

Metodologies comunicatives: enfocament comunicatiu per habilitats.

Estratègies didàctiques:

Play and Discover i Ambient de Joc simbòlic en anglès.

Rutines diàries.

Anglès com a eina: enfocament CLIL

Discriminació auditiva.

Habilitats de pensament.

Suport visual: ús de mapes mentals i organitzadors gràfics.

AMBIENTS

 El treball per ambients és una metodologia que consisteix en organitzar els alumnes en diferents espais on puguin construir els propis aprenentatges de manera constructiva, activa i espontània. L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, parla, raona, explica, inventa, crea, fa i desfà. L’alumne pot aplicar i desenvolupar les diferents intel·ligències múltiples.

Durant dues tardes a la setmana , els nostres infants de P3, P4 i P5 es barregen en grups per treballar per ambients; que són escollits per ells mateixos durant l’assamblea de la tarda. Aquesta organització afavoreix la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats, respectant el ritme individual de cada alumne. També permet potenciar la coeducació, la socialització i el respecte entre tots els alumnes d’educació infantil. 

Disposem de 8 ambients d’aprenentatge, organització que permet reduir la ràtio i reunir uns 18 alumnes per aula. Els ambients són els següents: pati, teatre, art, joc simbòlic, TIC-TAC, construccions, experimentació i motricitat fina.

PROJECTE DIGITAL

Cal acompanyar els infants en l’ús de la tecnologia, des d’una actitud de responsabilitat. L’ús de la tecnologia a Infantil és un recurs més que dóna suport a diferents continguts i que contribueix a que l’alumnat pugui adquirir nous coneixements i noves formes de comunicació. A més, aquests recursos també els treballem específicament en l’ambient TIC-TAC.

 L’ús de la tecnologia a Infantil facilita l’exploració activa en diferents activitats d’aprenentatge i el desenvolupament de les capacitats dels nostres infants Ajuda a ampliar la interpretació que fan de la realitat, així com a gaudir de propostes creatives que estimulen el coneixement i la curiositat. Apliquem sempre criteris pedagògics compartits amb tota la comunitat educativa en la utilització dels recursos digitals.

Les nostres classes disposen de pissarres PDI, Ipads i Bee Bots.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

La intel·ligència emocional és un procés educatiu, continu i permanent que impregna tota la vida de la nostra escola.

Potenciem el desenvolupament de la competència emocional, com a element essencial per al desenvolupament integral de la persona i que ajudarà als nostre alumnat a afrontar els reptes que se li plantegin al llarg de la vida.

Des de les sessions de tutoria grupal treballem l’autoconeixement i l’autoestima, així com l’empatia, que els ajudarà a interactuar amb el seu entorn i a reconèixer les seves emocions i les dels altres.

PROGRAMA D'EDUCACIÓ INFANTIL

Per fomentar les capacitats cognitives i no cognitives, tenint en compte la importància del joc, fonamental en aquestes edats:

 • El potencial educatiu del joc
 • Treball matemàtic amb EntusiasMAT
 • Treball de lectoescriptura amb Ludilletres
 • Estimulació primerenca
 • Religió
 • Música
 • Educación emocional
 • Treball per projectes
 • Taller de psicomotricitat (Play and Discover)
 • Hora del conte
 • L’anglès de manera vivencial
 • Ambients
 • Treball d’intel·ligències múltiples
 • TIC
 • Programació i robòtica

PROGRAMA D'EDUCACIÓ INFANTIL

Els professionals implicats en aquesta etapa educativa tenen la gran responsabilitat, compartida amb les famílies, i un repte fascinant: oferir totes las possibilitats que garantitzin el desenvolupament integral dels nostres petits alumnes.

EL POTENCIAL EDUCATIU DEL JOC

És l’activitat per excel·lència de l’infant, és una activitat natural i un dret universal recollit en la Declaració dels Drets de l’infant de l’ONU (1959). És necessari pel seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social , emocional i de transcendència).

El joc els permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una manera natural i lúdica; donant-los la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat i, sobretot, amb la possibilitat de poder decidir i provar noves solucions.

EntusiasMAT

És un programa didàctic i pedagògic per a infants de 3 a 12 anys dividit en dues etapes, Infantil i Primària. Està basat en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Està dissenyat per facilitar a l’alumnat estratègies de manera que pugui desenvolupar-se de manera competent en el seu dia a dia i sàpiga analitzar i resoldre situacions matemàtiques en un context real.

L’aprenentatge manipulatiu és un dels pilars fonamentals d’EntusiasMAT i es duu a terme a través de jocs i activitats experiencials. Es tracta d’un aprenentatge sensorial que permet als infants passar del pensament concret a l’abstracte.

És un programa cíclic que treballa  des d’edats primerenques tots els conceptes matemàtics per aprofitar l’adaptabilitat del cervell en els primers anys de vida. D’aquesta manera, es faciliten els processos d’aprenentatge i s’aconsegueix que els infants es familiaritzin amb els conceptes des de ben petits.

LUDILLETRES

 A Ludilletres, la lectoescriptura es treballa de manera contextualitzada i s’inscriu dins de l’aprenentatge innat i instintiu de cada infant. Es tracta d’un programa de lectoescriptura basat en les Intel·ligències Múltiples i en el joc com a mètode d’aprenentatge efectiu, natural i inspirador. Ludi té com a objectiu treballar l’organització mental, fent èmfasi especial en la creativitat com a eina per afrontar diferents situacions. 

El treball sintètico-fonètic, tal com es planteja a Ludi, presenta l’abecedari com un joc en què els alumnes associen cada lletra a un gest (ludigest), una paraula i un fonema. Els alumnes identifiquen, jugant, quantes lletres té cada paraula i passen de la fase sil·làbica a l’alfabètica de manera natural. Aprenen les primeres vocals als tres anys i a poc a poc van descobrint l’abecedari.

Amb Ludi es treballa, en un primer moment, els traços de format gran (amb serradures, jocs de motricitat, traçant camins…) i més endavant en espais més petits fins a arribar al paper. Durant el procés d’escriptura dels traços i les lletres, els alumnes estan acompanyats. Presentar la lletra majúscula i la lletra lligada alhora motiva i estimula l’alumne perquè la pot reconèixer en el seu dia a dia.

PROGRAMA D'ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

 

Una part important d’EntusiasMAT i Ludilletres és el mètode d’estimulació primerenca. Aquest mètode consisteix en una sèrie de targetes o bits enciclopèdics seqüenciats que tenen l’objectiu d’aconseguir que els alumnes desenvolupin una base útil per a futurs aprenentatges. Amb aquest programa s’introdueixen conceptes des d’edats primerenques i s’aprofita la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels infants en els seus primers anys de vida.