Educació Secundària

De 12 a 16 anys

A l’Educació Secundària Obligatòria treballem amb l’alumnat de forma personalitzada i activa atenent les necessitats individuals de cadascú, partint de la seva realitat per potenciar al màxim les seves capacitats.

El nostre objectiu és que l’alumnat esdevingui protagonista del seu aprenentatge tot potenciant l’autonomia i la responsabilitat. Tot això amb un acompanyament constant per part de l’equip docent i, especialment, dels tutors i en comunicació amb les famílies.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprén des dels 12 als 16 anys. S’articula en 4 cursos, en l’últim curs posem especial atenció a l’orientació acadèmica posterior. Per assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes hem creat un pont des de 5è de primària a 2n d’ESO amb una coordinació entre departaments i seguiment individualizat de cada alumne per part de l’equip docent i amb el suport del DOPS (Departamant d’orientació psicopedagògica i social).

L’horari de matí i tarda ofereix un horari més racional i adaptat a l’edat dels alumnes. La jornada partida permet tenir més espais de distracció, de joc i de relax que milloren la capacitat d’aprenentatge i d’atenció. S’ha demostrat que redueix el fracàs escolar, contribueix al fet que els adolescents es cansin menys i afavoreix la conciliació familiar i laboral.

    VOLS CONÈIXER ELS NOSTRES INSTAGRAMS?

 

RÀDIO – COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa, tractant així la diversitat. També fomenta el debat, estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari i, en definitiva, ensenya a expressar-se.

Amb la inestimable ajuda i suport de Ràdio Vilafant els nostres alumnes poden millorar les seves competències comunicatives.  Cada setmana ens podeu escoltar en aquest enllaç.

DRAMA

Espai on s’inicia a l’alumnat en les arts escèniques. Es promou la creativitat,  l’expressió verbal i corporal, la concentració, la desnhibició a través de la interpretació de diferents rols.

Amb l’objectiu d’ampliar les hores de llengua anglesa i dins del projecte AICLE aquesta activitat es porta a terme en anglès.

TUTORIES INDIVIDUALITZADES I DE GRUP

Les tutories individualitzades amb sessions per cada alumne estan orientades a acompanyar l’alumnat en l’organització de l’estudi i fer un seguiment a nivell personal de cada un.

Les sessions grupals són per treballar diverses temàtiques: Cohesió i funcionament del grup; Autoconeixement, autoestima i creixement personal; Tècniques d’estudi, orientació acadèmica i professional; Prevenció: de trastorns de la conducta alimentària, de drogodependències…; Educació sexual; Educació per a l’ús segur i saludable de les eines digitals; Educació per a la igualtat de sexes…

ACTIVITATS D’APRENENTATGE I SERVEI

L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en un sol projecte, on els joves aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors. En definitiva l’objectiu és aprendre a ser competents sent útils als altres.

EINES DIGITALS

El model pedagògic centrat en l’alumnat, amb la realització de projectes al llarg del curs i amb aprenentatge cooperatiu, integra i necessita de les potencialitats tecnològiques de les eines digitals.

Un aprenentatge contextualitzat exigeix la disponibilitat dels recursos necessaris per al seu desenvolupament. El centre posa a disposició dels alumnes dues aules TIC, ordinadors portàtils i carros de tauletes. Així mateix, cada estudiant té un correu corporatiu amb totes les eines de Google i accés a la plataforma educativa.

ORATÒRIA

La capacitat de comunicació oral esdevé una competència vital per a tothom. Cada vegada amb més freqüència, els estudiants han de realitzar presentacions orals, però sovint no saben com parlar bé en públic, i alguns, fins i tot, pateixen por escènica quan s’han d’enfrontar a aquest tipus de situacions.

Moltes vegades es pensa que l’habilitat de parlar bé en públic és innata, però es tracta d’una creença errònia, ja que tothom pot aprendre a parlar bé en públic i sense por.
A les Escolàpies portem a terme a tots els cursos activitats que tenen com a objectiu proporcionar als estudiants les eines suficients perquè millorin les seves comunicacions orals i perdin, si és necessari, l’angoixa de parlar en públic.

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL – PROGRAMA D’INTERIORITAT

Tenim cura de la dimensió interior de l’alumnat perquè pensem que el que ens passa per dins, en el nostre món interior, és molt important per al correcte desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

El Programa d’Interioritat és present a tots els cursos. És un projecte que parteix de la vivència personal, per tal que en el dia a dia del col·legi i en la forma d’educar s’integrin pràctiques educatives de respiració, relaxació, silenci, gestos, obertura a la transcendència…que ens facin ésser més conscients de la dimensió interior de les persones.

CAMBRIDGE EXAMS – CENTRE EXAMINADOR DE CAMBRIDGE 

Preparem el nostre alumnat per les proves de Cambridge, a partir de les hores lectives, els tallers en llengua anglesa, l’auxiliar de conversa i l’opció de fer activitats extraescolars d’anglès. Facilitem que el nostre alumnat pugui realitzar les proves en el mateix centre.

Més de 20.000 organitzacions accepten el certificat a tot el món, incloent les principals universitats.

LANGUE FRANÇAISE – SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Per donar resposta a les necessitats de la nostra societat i a l’evidència de viure a poc més de 20 quilòmetres de la frontera francesa, a partir de cinquè de Primària i durant tres cursos tots els alumnes cursen el francès com a segona llengua estrangera. A partir de 2n d’ESO la matèria es converteix en optativa.  L’alumnat que la cursa fins a 4t d’ESO té la possibilitat de cursar el BatxiBAC (batxillerat mixt que li permetrà obtenir el títol de batxillerat i el de baccalauréat-títol de batxillerat en francès).