Educació Secundària

De 12 a 16 anys

L’alumnat continua rebent un seguiment individualizat en seu desenvolupament personal, social, acadèmico i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i treball.

Educació

Secundària

És la última etapa de la educació obligatòria i comprén des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos, en l’últim curs posem especial atenció a l’orientació acadèmica posterior.

Per assegurar una transició adequada dels alumnes entre etapes hem creat un pont des de 5è de primària a 2n d’ESO amb una coordinació entre departaments i seguiment individualizat de cada alumne per part del Departamento d’Orientació i de l’equip de tutors.

Organitzem las diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge globalitzat i basat en projectes, situant en el centre a cada alumne i orientant-los a l’aprenentatge-servei i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garantitzi el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, l’esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de transcendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindran els instruments necessaris per comprendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la vida.

Fem ràdio 

La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes. La ràdio resulta un estímul que potencia la cohesió social, el treball en equip i l’actitud cooperativa, tractant així la diversitat. També fomenta el debat, estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari i, en definitiva, ensenya a expressar-se.

A més, aconsegueix millorar la connexió o relació entre l’expressió oral i l’expressió escrita, potencia el desenvolupament d’activitats que desperten l’interés cultural i formatiu, la responsabilitat i el coneixement i la participació en un mitjà de comunicació força motivador.

Amb la inestimable ajuda i suport de Ràdio Vilafant hem engegat el projecte de la ràdio a la nostra escola. Benvinguts al món màgic de la ràdio! Esperem que el gaudiu tant com nosaltres!

Ens podeu escoltar en aquest ENLLAÇ.

Programa d’Interioritat

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació o les visualitzacions, durant uns minuts al dia, per aprendre a prioritzar, per marcar aspectes importants en els que hem de concentrar-nos i reflexionar i en prendre consciència de l’aquí i ara. Dedicar tots els dies un moment a pensar, un temps a escoltar-se i reflexionar.

Programa d’Interioritat

Treballem la interioritat mitjançant diferents tècniques com el silenci, la relaxació o les visualitzacions, durant uns minuts al dia, per aprendre a prioritzar, per marcar aspectes importants en els que hem de concentrar-nos i reflexionar i en prendre consciència de l’aquí i ara. Dedicar tots els dies un moment a pensar, un temps a escoltar-se i reflexionar.

Tutories individualitzades i de grup

Les tutories individualitzades amb sessions per cada alumne estan orientades a acompanyar l’alumnat en l’organització de l’estudi i fer un seguiment a nivell personal de cada un. 

Les sessions grupals són per treballar dinàmiques de grup relatives a la convivència positiva i mediació de conflictes i valors com la tolerància, el respecte i la solidaritat.

Activitats d’aprenentatge i servei

L’aprenentatge i servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en un sol projecte, on els nens i nenes aprenen a treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

En definitiva, pretenem mitjançant aquestes activitats, unir el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, habilitats, actituds i valors.

L’objectiu és aprendre a ser competents sent útils als altres.

Projecte digital

Aquesta competència la desenvolupem treballant a l’aula els processos de búsqueda, recopilació, selecció i processament de la informació.

El nostre objetiu és transformar la informació en coneixement, per això el nostre alumnat necessita adquirir diferents destreses que es treballen des dels diferents departaments com el raonament per organitzar, saber sintetitzar continguts i fer deduccions i vol dir també fer ús de la creativitat per utilitzar recursos expressius per la comunicació. Finalment promoure dins de l’aula el bon ús d’aquestes tecnologies com a competència clau en el desenvolupament de la resta de competències.

Utilitzem diferents recursos digitals, com poden ser projectors, pissarres digitals i iPad’s que augmenten la motivació del nostre alumnat, fet que suposa una millora del rendiment acadèmic.

A partir de 3r d’ESO els alumnes utilizen un ipad en model 1.1 i diverses plataformes digitals per facilitar la personalizació del seu aprenentatge.